Teràpia Familiar

No és gaire comú que una família aparegui en teràpia sense que prèviament no hagin consultat a altres professionals. En realitat, sol ser l’últim pas que donen davant una situació que s’ha tornat irresoluble des d’altres formes d’intervenció.

En general, la intervenció familiar s’utilitza en:

  • Situacions crítiques en que el desencontre comporta discussions freqüentes, faltes de respecte, pèrdua d’autoritat per part dels pares, distanciament i una no comunicació que no facilita la funcionalitat quotidiana.
  • Situacions cròniques en les que un o més membres de la família presenta símptomes irresolubles des d’altres intervencions i es demanda la teràpia familiar per a ajudar a solucionar aquests problemes amb la col·laboració de tots.
  • Necessitat d’assessorament davant situacions complexes a la dinàmica familiar, degut a un pas un tant més complicat d’una etapa de la vida familiar a una altra (entrada en l’adolescència o a la de jove adult, entrada a l’escola…) o bé per l’aparició de situacions noves complexes d’assimilar a la dinàmica familiar (malaltia crònica d’algú, aparició d’un nou membre a la família per diversos motius (avis, fills adoptius…). La família funciona relativament bé però necessiten recursos i idees per a afrontar aquest etapa sense encallar-se.

La teràpia familiar és una modalitat d’intervenció en la que es pretén que, amb la col·laboració de tots, els canvis es produeixin de forma global (tots al mateix temps), respectuosa amb els valors familiars i coherent amb el moment individual de cadascun dels membres de la família.

El treball fomenta la comunicació, el respecte i situa el funcionament familiar en l’engranatge temporal que li correspon, segons l’etapa del cicle vital familiar que s’estigui vivint. Per que això succeeixi, es treballarà amb tots els membres de la família, bé tots en una mateixa sessió, bé en subgrups. El treball és molt actiu, intentant que els canvis esdevinguin en sessió, malgrat que el treball fora de l’espai terapèutic és fonamental per a cimentar les estratègies proposades.