Supervisió a professionals de la salut mental

Des d’un marc de treball integrador i tenint en compte les característiques de funcionament del professional, es pretén una supervisió de casos encarada a la comprensió de la dinàmica intrapersonal i interpersonal de la persona que se supervisa, així com la creació de recursos tècnics que facilitin una intervenció ràpida i eficaç per part del professional.

Aquestes supervisions poden prendre el format de:

  • Supervisió individual: amb temps diversos (mitja hora o una hora)
  • Supervisió grupal: quinzenal (dues hores) en grups de 6 persones com a màxim, amb la finalitat que tots els participants puguin supervisar algun cas
  • Supervisió d’equips de treball: centrant-nos en el cas i en les dinàmiques internes de l’equip, amb la finalitat que puguin potenciar les seves eines i millorar les estratègies d’intervenció des de cada àrea d’intervenció.